SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 16. června 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Školní poradenské pracoviště

Přejít na aktuality

Školní poradenské pracoviště má na naší škole dlouholetou tradici. Již od roku 2005 zde působí školní psycholog, který spolu s výchovnými poradci a metodikem prevence tvoří tým Školního poradenského pracoviště. Školní psycholog spolupracuje s třídními učiteli, a napomáhá tak žákům překonávat různorodé problémy např.:

  • školní neúspěšnost
  • adaptační problémy
  • poruchy učení a chování
  • potíže ve vztazích
  • zvládání obtížných životních situací
  • poskytuje akutní pomoc v krizi
  • působí často ve vztahu učitel - žák v roli mediátora.

Činnosti jsou zaměřeny nejen na jednotlivce, ale i na třídní kolektivy. S prvními ročníky se pracuje pravidelně, kdy se snažíme o usnadnění adaptace žáků na nové prostředí a podporujeme rozvoj třídního kolektivu. Snažíme se sledovat případné negativní vztahy mezi žáky a aktivně je řešit. Rodiče jsou v rámci individuálního informovaného souhlasu seznámeni s veškerými činnostmi ŠPP. Psycholog může poskytnout žákům i rodičům oporu nejen při řešení běžných školních problémů, ale i v náročných životních obdobích, a proto tuto poradenskou službu lze hodnotit jako bonus při studiu na naší škole. 

 Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracovištěŠkolní poradenské pracoviště
 

 

Konzultační hodiny pro žáky, pro rodiče a učitelé:

Pondělí 07.45 - 14.00 h
Úterý 07.45 - 12.30 h
Středa 07.45 - 16.00 h
Čtvrtek 07.45 - 12.30 h

V naléhavých případech a mimo konzultační hodiny je možná konzultace jen po předchozí domluvě:

tel. 739 341 386 - PhDr. Martina Jandorová; mail: jandorova.martina@sosvsetin.cz

 

ŠPP - aktuálně

Adaptační kurzy ve školním roce 2018/2019

V září již tradičně proběhly adaptační kurzy pro žáky prvního ročníku. Uskutečnily se ve 2 bězích, a to v termínu 5. - 7. září a 12. – 14. září 2018. Adaptační kurzy probíhaly v terénním středisku „Hájenka Na Novém světě“ v Semetíně a přilehlém okolí.

Hlavním cílem bylo seznámení nových třídních kolektivů, vytvoření prvních pozitivních vazeb, atmosféry spolupráce a sounáležitosti. Letošního adaptačního kurzu se nově zúčastnili kromě třídních učitelů i učitelé odborného výcviku.

O programovou náplň se postarali instruktoři střediska volného času ALCEDO Vsetín. Žáci si vyzkoušeli různé seznamovací, týmové a strategické hry. Největší oblibě ze strany žáků se těšily lanové aktivity a horolezecká stěna.

Účast na adaptačním kurzu urychluje vytvoření přátelských vazeb a působí preventivně proti možným projevům rizikového chování v kolektivech. Žáci velmi pozitivně hodnotili pobyt celkově, organizaci pobytu, profesionalitu lektorů a udávali, že aktivity přispěly ke stmelení kolektivu.

 

Vloženo : 09.10.2018

Poradenské pracoviště v plném nasezení i v roce 2014


Školní poradenské pracoviště v rámci projektu RAMPS pokračuje ve své činnosti i v novém roce 2014. V měsíci lednu se pro maturitní ročníky uskutečnil program Efektivní učení, který se věnuje systematické přípravě k maturitě. Každý maturant si vypracoval krátký test na učební styly a dále jsme se věnovali zásadám efektivního učení.

 

Pro vycházející ročníky je připraven také program Dopravní psychologie. Podle údajů ministerstva dopravy ČR způsobí „mladí řidiči“ s krátkou praxí až čtvrtinu veškerých dopravních nehod. Nejhorší situace je u mladých řidičů, mužů, ve věku od 18-24 let. Z těchto důvodů je tento program zařazen pro všechny vycházející ročníky.

 

V současné době se rozbíhá i blok kariérového poradenství pro žáky vycházejících ročníků, který je rozdělen do tří navazujících částí. Každý žák by se měl zamyslet, jak bude vypadat jeho budoucnost po ukončení naší školy. Na programu jsou důležitá témata – např. tvorba životopisu, průvodního dopisu, výběrové řízení aj.   

Vloženo : 29.01.2014

Sportovně seznamovací kurzy pro žáky I. ročníků

V měsíci září tradičně realizujeme sportovně seznamovací kurzy pro žáky prvních ročníků. Jedná se o třídenní intenzivní program, který zahrnuje vodácký kurz, turistickou vycházku, seznamovací část na Školním poradenském pracovišti a sportovní část (bowling nebo kuželky). Program je koncipován tak, aby co nejvíce napomohl rychlému seznámení třídního kolektivu a usnadnil žákům přechod ze základní školy na střední. Na programu se podílí třídní učitelé, učitelé tělesné výchovy, školní psycholog i preventista.

Navázání pozitivních přátelských vazeb, jejich rozvoj a podpora jsou dobrým startem pro každý nový třídní kolektiv. Při seznamovací části se žáci seznámí se Školním poradenským pracovištěm, s jeho pravidly a zásadami fungování.

Nejprve následuje rychlá „třídní seznamka“ a poté žáci pracují ve skupinách a plní první společný úkol.

Na závěr následují oblíbené techniky s plachtou – „Protiatomový kryt“ i „Létající koberec“, které zaručí uvolnění a přirozené stmelení skupiny. Žáci si při plnění zadaných úkolů užijí většinou velkou dávku legrace.

Vloženo : 16.09.2013

Vyhodnocení činnosti Školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště v měsíci červnu zakončilo celoroční skupinový komunitní program pro žáky prvních ročníků.

Uskutečnilo se celkem 86 pravidelných setkání s různorodými tématy.

Žáci celkově program hodnotili v 93% za velmi dobrý či dobrý.

Při vyhodnocení uvedlo 12% žáků z I. ročníků, že má nějaký školní problém, se kterým by se obrátili na školního psychologa a 69 % žáků I. ročníků uvedlo, že je netrápí žádný problém.

S programem byly nejvíce spokojeny třídy A1A, C1, GEP1 a KČ1 (100%). Nejméně se program líbil třídě ATMS1M, a to pouze v 75%.

Nevíce by se na psychologa dokázaly obrátit třídy GEP1, C1 a KČ1, nejmenší důvěru si psycholog získal u třídy EI1, a to pouze 44%.

Nejméně problémů žáci uvedli ve třídách C1, GEP1 a TOKOZS1, nejvíce problémů, a to 29%, uvedli žáci KČ1, kteří také nejhojněji využívají individuální konzultace s psychologem (14 žáků).

Vloženo : 01.08.2013

Besedy pro žáky na téma „DROGY“

V průběhu měsíce června probíhá pro žáky prvních ročníků beseda na téma „Drogy“.

Na úvod žáci zhlédnou DVD – Řekni ne drogám, a poté následuje diskuze o nejzneužívanějších látkách v našem regionu. Žáci se většinou ochotně zapojují do diskuze a rádi debatují o drogové problematice.

Dle žáků se nejvíce zneužívá alkohol a marihuana. Žáci se s drogovou prevencí setkávají již na základních školách, ale v prvním ročníku střední školy je potřeba toto téma opětotevřít. Většina žáků již má k drogám vyhraněný postoj a nebojí se prezentovat své názory.

Diskuze bývá mnohdy velmi bouřlivá…

Školní poradenské pracoviště nabízí pomoc při odvykání zneužívání návykových látek, a to i včetně kouření.

Vloženo : 15.06.2013

Přiložené soubory

Problematika kouření ve škole

Na naší škole proběhlo rozsáhlé šetření na téma kouření. Žáci prvních až třetích ročníků vyplňovali anonymní dotazník, zaměřený na příčiny kouření i na nápady, jak situaci vyřešit. Šetření se celkem zúčastnilo 76% žáků (tj. 569 žáků). Jednalo se o maturitní třídy i o výuční obory. Zde uvádíme nejčastější odpovědi:

Kouření mladistvých je problémem všech středních škol. Naše škola se snaží podporovat zdravý životní styl a zpříjemnit žákům pobyt ve škole. Kuřáci, kteří uvažují o tom, že by chtěli přestat kouřit, se mohou obrátit na školní poradenské pracoviště.

Vloženo : 29.05.2013

Kariérové poradenství pro vycházející ročníky

Program kariérového poradenství je zaměřen na žáky vycházejících ročníků. Jedná se o přípravu pro vstup na trh práce. Během programu si každý žák odpoví na otázky, jakou práci hledá a jaké kroky podnikne, aby ji získal. Jde o soubor poradenských technik zaměřených na vstup na trh práce. Probíraná témata jsou např. úřad práce, životopis, motivační dopis, výběrové řízení atd. Tato témata se objevují i u závěrečných zkoušek, jedná se tedy o praktickou přípravu pro život, ale i o přípravu ke zkouškám.

S volbou oboru je spokojeno 67 % žáků. Budoucí povolání v oboru kvalifikace předpokládá pouze 43 % žáků. Připravenost pro jednání zaměstnavatelem cítí 72 % vycházejících žáků. Žáci celkově hodnotili program v 94 % za velmi dobrý, dobrý, což lze považovat za velmi pozitivní výsledek.

Nejvíce spokojeni s volbou oboru jsou žáci tříd Podnikání (II.roč.), Automechanik (III.roč.) a Zedník (III.roč).

Nejméně spokojenosti se ukázalo ve třídě Instalatér-Truhlář (III.roč.), Ekonomika podnikání (IV.roč.) a Obchodník (IV. roč.).

Nejvíce připraveni pro jednání se zaměstnavatelem se cítí žáci tříd Autotronik (IV.roč.), Kuchař-číšník (III.roč.)

a Zedník (III.roč.)

Nejméně připraveni pro jednání se zaměstnavatelem se cítí žáci tříd Ekonomika podnikání (IV.roč.), Gastronomie (IV.roč.), Instalatér-Truhlář (III.roč.).

S žáky se celkově dobře spolupracovalo, témata je většinou zajímala a snažili se aktivně diskutovat o situaci na trhu práce a svém budoucím uplatnění.

Vloženo : 27.05.2013

Máj lásky čas

V měsíci květnu 2013 na ŠPP proběhlo pravidelné setkání s žáky prvních ročníků na téma Partnerské vztahy. Program se uskutečnil pro všechny žáky prvních ročníků (A1A, ATMS1M, C1, GEP1M, EI1, KČ1 a TOKOZS1).

Beseda na toto téma je žáky velmi oblíbená, většina ráda diskutuje a problematika partnerství je jim velmi blízká. Ve smíšených třídách pracují chlapci a dívky odděleně – dívky vymýšlejí požadavky žen na muže a chlapci naopak. Výsledky z jednotlivých skupin se zapisují na tabuli, a poté se debatuje o jednotlivých kategoriích. Žáci jsou pak seznámeni s požadavky mužů a žen dle Prof. Stanislava Kratochvíla, předního klinického psychologa.

Objasňují se nejčastější oblasti partnerských konfliktů a s žáky je probíráno vhodné řešení (finance, domácnost, sex, výchova dětí). Dalším tématem je ideální partner x rizikovému partnerovi, žáci se zamýšlí nad ideály, ale i nad riziky, které partnerství skýtá.

Jelikož v naší republice chybí větší kampaně proti šíření HIV, je v rámci partnerských vztahů zmíněn počet narůstajících případů v České republice. Od roku 2012 již nelze naši republiku řadit do kategorie zemí s nejnižším výskytem HIV v Evropě. Žáci jsou seznámeni s prevencí, možností testování, i s aktuální situací v naší zemi.

www.hiv.cz

Poslední otázkou je téma hodnot ve společnosti. Žáci se mají zamyslet a sestavit hierarchii hodnot (já, partner, dítě, práce, rodina a lidé), což vzbuzuje vášnivé debaty. Pak si snažíme společně představit, jak to vypadá v rodině, kde je na prvním místě dítě, práce nebo partner.

Vloženo : 27.05.2013

Berte drogy ! Je to lepší svět

V měsíci lednu a únoru 2013 došlo poprvé k představení programu „DROGY JINAK“ žákům prvních ročníku.

Program se odehrával v PC učebně, kde byli žáci seznámeni s interaktivními dotazníky pro dospívající identifikující rizikové oblasti.

Druhým blokem byla část hrou proti drogám, kde si žáci vyzkoušeli např. znalost telefonních čísel (policie, linka důvěry atd.) a zahráli si různorodé hry on line.

Postup k přihlášení:

1. Přejděte na stránku - http://www.casmp.cz

2. Po načtení stránky se přihlaste vpravo nahoře do sekce Drogy trochu jinak - přihlášení.

Heslo: prev11ence

3. Dále si můžete vybrat, zda chcete spustit:

  • DOTAZNÍK PRO DOSPÍVAJÍCÍ IDENTIFIKUJÍCÍ RIZIKOVÉ OBLASTI
  • Hrou proti drogám

Pro ilustraci přiloženo v příloze pár obrázků.

Jedná o zábavný a velmi efektivní způsob práce s problematikou drog a ostatními sociálně patologickými jevy. Žáci získali přístupové kódy a hesla, podrobnosti jsou uvedeny na nástěnce nedaleko sborovny. Příští rok bude opět tato aktivita zařazena do harmonogramu ŠPP.

Pro ilustraci uvedeno v příloze několik obrázků.

 

s pozdravem MediaClowns Hackers

Vloženo : 27.05.2013

Program "Dopravní psychologie" je mezi žáky oblíben

Hlavní novinkou školního poradenského pracoviště (ŠPP) letošního školního roku je zavedení programu Dopravní psychologie pro všechny třídy vycházejících ročníků. V loňském roce byl tento program směřován pouze na obor Mechanik opravář motorových vozidel a Autotronik, ale jelikož si program získal v 98 % hodnocení jako velmi dobrý a dobrý, byl rozšířen na všechny vycházející žáky naší školy. Je potřeba mladé lidi přimět k zamyšlení, co je hlavní příčinou dopravních nehod a jak se mohou na krizových situacích podílet i oni sami. Mladí lidé ve věku od 15 do 30 let nesou zodpovědnost za každou pátou dopravní nehodu způsobenou v Evropské unii.

Program je veden interakčním způsobem, studenti pracují v menších skupinkách a řeší různorodé úkoly. Např. u příčin dopravních nehod mají žáci určit procenta selhávání v určitých oblastech. Velkým překvapením z hlediska příčin nehod je pro žáky sedmdesáti procentní podíl problematické povahy (70% problematické povahové vlastnosti, 22% nedostatečné schopnosti, 2% aktuální psychický stav, 3% fyziologická zdatnost a 3% ostatní příčiny). /Havlík K.:Psychologie v řidičské praxi, VMI s.r.o, 2011/

Dále se zamýšlejí nad způsobem jízdy mužů a žen, starších a mladších řidičů, řeší se téma jízdy pod vlivem alkoholu, jízdy s pásy apod. Žáci se většinou aktivně zapojují a vyjadřují se k tématům, jelikož je pro ně téma řízení automobilu velmi aktuální. Někteří již řidičské oprávnění vlastní, jiní teprve plánují jeho získání. Zamyšlení nad psychologií mladého řidiče je tedy na místě.

Přejeme naším žákům mnoho šťastných kilometrů bez nehod !

Vloženo : 27.05.2013

Novinky školního poradenského pracoviště

V letošním školním roce došlo k mnoha novinkám v rámci fungování školního poradenského pracoviště (ŠPP). Toto pracoviště má na naší škole již osmiletou tradici a v současné době je financováno z projektu RAMPS VIP III.PhDr. Martina Jandorová

Provoz ŠPP by se dal připodobnit k malé pedagogicko-psychologické poradně fungující přímo ve škole. ŠPP poskytuje odborné pedagogicko-psychologické služby žákům, rodičům a pedagogům. Jeho činnosti jsou zaměřeny na jednotlivce a hlavně na třídní kolektivy. S prvními ročníky se pracuje pravidelně, kdy se snažíme o usnadnění adaptace žáků na nové prostředí a podporujeme rozvoj třídního kolektivu. Rodiče jsou v rámci individuálního informovaného souhlasu seznámeni s veškerými činnostmi ŠPP a na základě tohoto dokumentu se s žáky začíná systematicky pracovat. Odbornost služeb je zajištěna PhDr. Martinou Jandorovou.

Třídní učitelé se často obracejí na psychologa v případech analýzy klimatu tříd. Intervence se týkají zejména negativních vztahů mezi žáky, diskriminace jednotlivce, podezření na šikanování atd. Práce se třídou je důležitou součástí aktivit školního psychologa a obvykle probíhá v několika etapách. Nejprve psycholog provádí screening (mapování) klimatu školních tříd, aby si vytvořil základní přehled o situaci ve třídách. Na základě výsledků z provedeného diagnostického šetření se odvíjí další činnosti psychologa. V práci se třídou jsou zastoupeny různé typy her, výcviky, ankety, ale také besedy. Besedy jsou součástí různých programů zaměřených na prevenci rizikových a negativních jevů.

Novinkou letošního školního roku je zavedení programu Dopravní psychologie pro všechny třídy vycházejících ročníků. V loňském roce byl tento program směřován pouze na obor Mechanik opravář motorových vozidel a Autotronik, ale jelikož si program získal v 98% hodnocení jako velmi dobrý a dobrý, byl rozšířen na všechny vycházející žáky naší školy. Je potřeba mladé lidi přimět k zamyšlení, co je hlavní příčinou dopravních nehod a jak se mohou na krizových situacích podílet i oni sami. Mladí lidé ve věku od 15 do 30 let nesou zodpovědnost za každou pátou dopravní nehodu způsobenou v Evropské unii.

Program je veden interakčním způsobem, studenti pracují v menších skupinkách a řeší různorodé úkoly. Např. u příčin dopravních nehod mají žáci určit procenta selhávání v určitých oblastech. Velkým překvapením z hlediska příčin nehod je pro žáky sedmdesáti procentní podíl problematické povahy (70% problematické povahové vlastnosti, 22% nedostatečné schopnosti, 2% aktuální psychický stav, 3% fyziologická zdatnost a 3% ostatní příčiny). /Havlík K.:Psychologie v řidičské praxi, VMI s.r.o, 2011/

Dále se zamýšlejí nad způsobem jízdy mužů a žen, starších a mladších řidičů, řeší se téma jízdy pod vlivem alkoholu, jízdy s pásy apod. Žáci se většinou aktivně zapojují a vyjadřují se k tématům, jelikož je pro ně téma řízení automobilu velmi aktuální. Někteří již řidičské oprávnění vlastní, jiní teprve plánují jeho získání. Zamyšlení nad psychologií mladého řidiče je tedy na místě.

Pro maturitní ročníky byl letos nově zaveden program Efektivní učenípříprava k maturitě, kde byli studenti seznámeni se zásadami efektivního učení, s možnostmi zvládání stresu a výhodami systematické přípravy k maturitě.

Pro žáky ukončující tříleté obory je připraven Blok kariérového poradenství, který napomáhá ujasnění budoucího směřování našich žáků. Žáci si odpovídají na otázky - Kdo jsem (co nabízím zaměstnavateli)?, - Co chci (jak si představuji budoucí kariéru)?, - Jak to udělám (tvorba životopisu, motivačního dopisu, příprava na jednání se zaměstnavatelem).

Závěr roku se blíží, a proto přejeme všem absolventům úspěšný vstup na trh práce.

Vloženo : 27.05.2013