SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je čtvrtek 27. června 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Projekty

 AKTUÁLNÍ ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ:

 

Jsme REALIZÁTOŘI projektů:


Jsme PARTNEŘI projektů:

 Mezinárodní projekty:

 

Archiv Projektů

Vzdělávání učitelů odborných předmětů v anglickém jazyce

Ve Zlínském kraji proběhl projekt na vzdělávání učitelů odborných předmětů v anglickém jazyce

Ke stažení: Tisková zpráva - závěrečná konference


Rozvoj vzdělávacích programu pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje

Naše škola se jako partner účastní aktivit projektu

ROZVOJ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VE ŠKOLÁCH ZLÍNSKÉHO KRAJE

CZ.1.07/3.2.03/01.0012
1.12.2010 – 30.11.2012

Příjemce a realizátor projektu: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Cílem projektu je vytvoření 16 vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje. Obsahy programů se budou vztahovat k dílčím či úplným kvalifikacím dle Národní soustavy kvalifikací (NSK). V rámci činnosti školy budou vytvořeny tyto vzdělávací programy:

 1. Číšník – složitá obsluha I.
 2. Číšník – složitá obsluha II.

V rámci realizace projektu bude proškoleno celkem 48 osob z partnerských škol v problematice andragogiky, tvorby a evaluace vzdělávacích programů dle NSK, legislativy týkající se uznávání celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Výstupem projektu bude také analýza nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých v regionu a následné vytvoření sítě spolupracujících subjektů na poli dalšího vzdělávání.


Programovací období: 2007-2013

1.1 - Modernizace výuky využitím ICT

Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT

Cíl projektu

Hlavním záměrem projektu je zkvalitnění výuky využitím ICT, a to jak ve všeobecně vzdělávacích předmětech, tak i v předmětech odborných. K naplnění tohoto záměru je potřeba vytvořit systém nových výukových materiálů pro vybrané vyučovací předměty, modernizovat a inovovat obsah a metody výuky. Projekt reaguje na poptávku po kvalifikovaných absolventech ze strany trhu práce.
K naplnění hlavního cíle projektu vede postupné plnění těchto dílčích cílů:

 • nahrazení nevyhovujících učebních pomůcek včetně zastaralých učebnic novými učebními texty s využitím ICT
 • vytvoření 22 výukových materiálů, které budou zpracovány využitím ICT
 • zabezpečení přenosu nově vytvořených výukových materiálů cílové skupině, tzn.vybavit 320 žáků teoretickými vědomostmi a dovednostmi, které zaměstnavatelé regionu aktuálně od absolventů středních odborných škol požadují
 • proškolení alespoň 15 pedagogických pracovníků v oblasti tvorby výukových programů s využitím ICT
 • vytvoření 3 partnerství se vzdělávacími zařízeními ve Zlínském kraji
 • publikování a prezentování výsledků a zkušeností projektových činností partnerským školám, dalším vzdělávacím zařízením, zaměstnavatelům a širší veřejnosti

Klíčové aktivity

 1. Doplnění materiálního vybavení ( foto )
 2. Odborná a metodická příprava řešitelů ( foto )
 3. Tvorba nových výukových materiálů ( foto )
 4. Evaluace vytvořených produktů ( foto )
 5. Pilotní ověřování produktů ( foto )
 6. Propagace projektových aktivit ( foto )
 7. Administrace projektu ( foto )

Partneři

Partnery projektu, jejichž úkolem je posouzení odborné a metodické kvality nově vytvořených výukových materiálů, jsou:

Harmonogram projektu (pdf)
Organizační struktura (pdf)

Výukové materiály

Nově vytvořené výukové materiály naleznete na webových stránkách projektu.

Monitorovací zprávy

Zápisy z porad vedení projektu

Zápisy z porad s odbornými řešiteli projektu

Videodokumenty

Fotodokumentace projektu

Pracovní schůzka s řešiteli projektu

Prezentace interaktivních tabulí v rámci projektu 1.1

Materiální vybavování učeben

Předávání zařízení odborným řešitelům

Školení odborných řešitelů

Tvorba výukových materiálů

Výzva k podání nabídek (pdf)

Hodnotící seminář

Prezentace (ppt)

Závěrečná zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva (pdf)

Nahoru

UNIV 2 KRAJE

UNIV 2 KRAJE

 

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na www.nuov.cz/univ.

Nahoru

Bezpečná škola očima pedagogů 2008

Bezpečná škola očima pedagogů 2008

Název Projekt prevence sociálně patologických jevů - Bezpečná škola očima pedagogů, vyhlašovatel Zlínský kraj
Datum poskytnutí podpory 25.3.2008
Poskytovatel/Dotační titul Poskytovatel: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,
Rozhodnutím RZK dne 25.3.2008, jako projekt „Bezpečná škola očima pedagogů“.
Popis Škola je předkladatelem a řešitelem projektu podpory primární prevence SPJ. Cílovou skupinou jsou pedagogové školy, kteří jsou dlouhodobě vzděláváni v oblasti primární prevence SPJ. Získané kompetence budou uplatňovat ve svém výchovně vzdělávacím působení na žáky SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín.

Nahoru

Bezpečná škola očima pedagogů 2009

Bezpečná škola očima pedagogů 2009

Program: „Učitel odborného výcviku a jeho skupina“

Webové stránky školy www.sosvsetín.cz
Název Projekt prevence sociálně patologických jevů - Bezpečná škola očima pedagogů II, vyhlašovatel Zlínský kraj
Poskytovatel/Dotační titul Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,
Rozhodnutím Zastupitelstva ZK dne 29.4.2009, jako projekt „Bezpečná škola očima pedagogů II“.
Popis Škola je předkladatelem a řešitelem projektu podpory primární prevence SPJ. Cílovou skupinou jsou učitelé odborného výcviku školy, kteří jsou dlouhodobě vzděláváni v oblasti primární prevence SPJ. Získané kompetence budou uplatňovat ve svém výchovně vzdělávacím působení na žáky SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín.

Nahoru

Operační program životní prostředí – Oblast podpory: 3.2 - Realizace úspor energie a využití
odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Podoblast podpory: 3.2.1 - Realizace úspor energie.

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín - realizace opatření úspor energie

Zdůvodnění akce:

Cílem této investiční akce je snížení spotřeby energie na vytápění a omezení znečištění životního prostředí. Dosažení tohoto cíle umožní udržitelné využívání zdrojů energie v budovách Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, která je ve vlastnictví Zlínského kraje. Snížení spotřeby energie bude dosaženo realizací opatření úspor energie v budovách školy. Kromě snížení náročnosti vytápění budov má projekt za cíl zlepšení pracovních podmínek žáků, studentů a zaměstnanců školy, zvýšení estetické hodnoty budovy.
Součástí akce je i odprodání projektové dokumentace z 1.výzvy v roce 2007 hrazené Zlínským krajem příspěvkové organizaci.
Schválením investičního záměru v RZK je dán pokyn pouze k zajištění nezbytné technické a projektové přípravy akce, sloužící jako povinná příloha k projektové žádosti do OPŽP. Vlastní realizace akce je podmíněna získáním dotace z fondů OPŽP a následným schválením dodatku IZ, ve kterém bude upřesněno financování akce na základě skutečné výše přiznané dotace.
Práce a dodávky (ve výši 22 mil Kč), které nebyly zařazeny do žádosti OPŽP z důvodu neuznatelnosti nákladů budou hrazeny z výnosu prodeje provozních budov.

Žádost do Operačního programu Životní prostředí byla podána o celkové výši nákladů 10 182 225,- Kč, t.j. 31% z celkových nákladů

Práce, které nebyly zařazeny do žádosti OPŽP z důvodu uznatelnosti nákladů, ale jsou nezbytné k realizaci akce: 22 690 tis.Kč

 • práce související se sanací nosných konstrukcí skeletu objektu, úpravami elektroinstalace a stávajících podlah (náklady stanoveny na základě položkového rozpočtu):
 • realizační projektová dokumentace a projektová dokumentace pro stavební povolení nad rámec uznatelných nákladů:
 • administrace veřejných zakázek:

Projekt je zaměřen na realizaci opatření vedoucích ke snížení spotřeby tepelné energie na budovách Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, odloučeného pracoviště Bobrky, hala B, C a D.

Budovy, v nichž budou pořízeny výstupy projektu, jsou nevyhovující z hlediska nákladů na vytápění. Je to dáno stavebně technickým řešením budov. Současné potřeby nesplňují především fasády budov, stropy a okna. Aby bylo možné zefektivnit vytápění budov, je nutné provést opatření, která povedou k úsporám energie v předmětných budovách. V rámci projektu budou proto provedeny tyto aktivity:

 • výměna oken
 • zateplení obvodových plášťů budov
 • zateplení stropů.

Aktivity a jednotlivá stavební a technologická opatření byla volena tak, aby budovy splnil podmínky pro poskytnutí dotace z OPŽP.
Před těmito aktivitami v rámci Operačního projektu Životního prostředí, by na jednotlivých halách B, C, D proběhlo posílení statiky budov dle platných norem, zateplení a oprava podlah, oprava střech, výměna ÚT, elektroinstalace a vodoinstalace. Tyto činnosti jsou nutné z hlediska aktivit v rámci OPŽP.

Specifickým cílem projektu je prosazování a realizace úspor energie na vytápění budov Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín. Tohoto cíle bude dosaženo realizací investičních opatření, která povedou ke snížení spotřeby vytápění budov, které jsou předmětem projektu. Kromě efektivního nakládání s energií je významný také environmentální cíl projektu: sníží se spotřeba energie na vytápění školských budov se všemi z toho plynoucími benefity pro životní prostředí, klesne míra znečištění ovzduší a klesne spotřeba přírodních zdrojů nutných pro výrobu tepelné energie. Tím, že budou k dispozici výstupy projektu velké skupině obyvatel, bude mít projekt význam také jako příklad aplikace šetrných postupů při vytápění budov.

Tiskové zprávy

Nahoru

Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu ve Vsetíně

Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství
a automobilovém průmyslu ve Vsetíně

1. IZ schválen RZK: 25.2.2008

Dodatek č.1 IZ schválen RZK: 16.6.2008
Dodatek č.2 IZ schválen RZK: 22.2.2010

2. Celkový náklad akce: 62 339 000,00 Kč

z toho ZK - ORJ 140 - 2008: 2 148 000,00 Kč
z toho ZK - ORJ 140 - 2009: 7 111 000,00 Kč
z toho ZK - ORJ 200 - 2010: 644 000,00 Kč

z toho PO – 2008 : 66 000,00 Kč

dotace EU ROP 2010: 35 324 000,00Kč
dotace EU ROP 2011: 17 046 000,00Kč
rozpočtové náklady přípravné a projektové části: 4 430 000,- Kč
rozpočtové náklady stavební části: 54 300 000,- Kč
rozpočtové náklady technologické části: 2 099 000,- Kč
rozpočtové náklady neinvestiční části: 1 510 000,- Kč

3. Projektant

Ing. Zdeněk Jiříček – Luční 2001, 755 01 Vsetín

4. TDI

Ing. Viktor Dynka, Václavská 467, Zlín 760 01

5. Generální dodavatel

VW WACHAL a.s. Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

 • zahájení stavebních prací: 24.8.2009
 • ukončení stavebních prací: 23.5.2010

6. Výkon funkce investora

Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje (Ing.Chobotová)
Tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín

7. Kapacitní údaje

SO 01 Stavební úpravy objektu „B“
Parametry zastavěné plochy zůstanou nezměněny, bude jen úprava vnitřních dispozic.

SO 02 Stavební úpravy objektu „E“

Řešená plocha objektu 850,0 m2
Řešená podlahová plocha objektu 771,3 m2
Plocha střešního pláště 950,0 m2
 

SO 03 Hala „F“
Nová hala o půdorysné ploše 43,76m x 18,52m.

Zastavěná plocha objektu 810,0 m2
Obestavěný prostor objektu 4800,0 m3
 

SO 04 Správní a sociální objekt „G“
Nový objekt šaten pro celý areál a vedení učiliště s celkovou kapacitou 270 žáků, půdorysné rozměry budovy 40,70m x 12,55m.

Zastavěná plocha objektu 514,50 m2
Obestavěný prostor objektu 4437,0 m3
 

8. Popis provozu

Tento projekt řeší opravu dílen na odloučeném pracovišti Vsetín-Bobrky, ve kterých se v současné době připravují žáci strojírenských a zemědělských oborů (240 žáků). Dílenský areál se sestává z 5 objektů (haly A-E).
V rámci projektu byla vystavěna ala F, který nahradí stávající objekt na odloučeném pracovišti na ulici 4.května, kde je dle statického posudku v havarijním stavu strop na obou podlažích a muselo by zde dojít k náročné rekonstrukci (v současné době statický posudek uložil provizorní zajištění stropu).
Dalším novým objektem je hala G, kde jsou řešeny šatnové prostory, dílny mistrů a hygienické zázemí.
Došlo k rekonstrukci haly E, která nahradí stávající objekt na ul.4.května (dřevozpracující obory).
U haly B došlo k částečné rekonstrukci v souvislosti s přemístěním stávajících šaten a hygienického zařízení do nového objektu G.
Tímto dojde k centralizaci dílen praktického vyučování Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, neboť do areálu odloučeného pracoviště Vsetín-Bobrky budou přemístěny dílny, ve kterých se v současné době připravují žáci stavebních, dřevozpracujících, elektrotechnických, speciálních a interdisciplinárních oborů (290 žáků).
Odloučené pracoviště Vsetín-Bobrky tak zastřeší odborný výcvik žáků všech technických oborů, kterým škola vyučuje ( 530žáků ).
Zároveň zde díky modernizaci technologického vybavení a rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit školy, vznikne centrum odborné přípravy pro další profesní vzdělávání v technických oborech.


Nahoru

Propojení odborného školství s praxí

Propojení odborného školství s praxí

I. Cíl projektu

Realizace a využití odborných stáží pedagogů SOŠ Zlínského kraje ve vybraných podnicích v rámci projektu Propojení odborného školství s praxí. Nositelem projektu je Střední průmyslová škola Uherský Brod. Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu České republiky.

Cílem realizace odborných stáží pedagogů středních odborných škol ve vybraných podnicích Zlínského kraje je rozvoj pravidelné spolupráce mezi školami a podniky v zájmu zvýšení kvalifikace pedagogů absolvujících stáže a přenosu nejnovějších poznatků a informací z podnikové praxe do vyučování na středních odborných školách. Pedagogové SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín (Ing. Kuběnová, Mgr. Juřička a Mgr. Vyškovská) absolvují v rámci projektu „Propojení odborného školství s praxí“ stáže v Zemědělském obchodním družstvu Lešná, v Lázních Luhačovice a.s. a ve firmě AUTOCENTRUM Lukáš, s.r.o. (viz fotodokumentace).

II. Východiska

Kvalitní dlouhodobý vztah a spolupráci mezi školou a podnikem je potřebné budovat na principu nabídky a poptávky. Co v současné době nabízí škola firmě? Určitý počet částečně teoreticky vybavených žáků nebo absolventů bez hlubší zkušenosti s fungováním firem v reálném tržním prostředí. Spolu s tím snahu o zlepšení současného stavu, a to prostřednictvím lepšího propojení vzdělávání s praxí. Co škola poptává po firmě? Zajištění pracoviště pro výkon odborného výcviku, individuální přístup, realizaci odborných školení pro studenty i pedagogy. Lze předpokládat, že jen osvícená (ale také podnikatelsky úspěšná) firma je ochotna na rozvoji takového vztahu spolupracovat. Jistě existují firmy, které si uvědomují, že kvalitní příprava studentů se jim vyplatí a vrátí třeba tím, že získají absolventy lépe připravené pro praxi a motivované k usilovné práci pro svého zaměstnavatele. Jedná se také o propagaci vlastního podniku, ale také ekonomického sektoru, ve kterém firmy působí. Existuje totiž velký počet studentů, kteří hledají své uplatnění mimo obor studia. Působení pedagoga, kterého studenti respektují pro jeho osobní i odborné kvality, je v tomto směru velmi důležité.

Cíl SOŠ vysílající pedagoga na odbornou stáž

Na VSTUPU je žák, na VÝSTUPU absolvent, dobře připravený pro praxi. Učitel jako kouč a prostředník, stáž ve firmách jako důležitý zdroj informací a profesionálního rozvoje pro přípravu žáků.

Cíl podniku, poskytujícího odbornou stáž pedagogům

Zajištění a získání kvalitní a kvalifikované pracovní síly (absolventi SOŠ) s přehledem a povědomím o:

 • dění a vývoji studovaného oboru v podnikové praxi,
 • aktuální situaci na trhu,
 • nejnovějších trendech v oblasti techniky, technologie, systému řízení a vedení lidí apod.

Fotogalerie

AUTOCENTRUMLUKÁŠ, s.r.o.
AUTOCENTRUMLUKÁŠ, s.r.o.
AUTOCENTRUMLUKÁŠ, s.r.o.
AUTOCENTRUMLUKÁŠ, s.r.o.
AUTOCENTRUMLUKÁŠ, s.r.o.
AUTOCENTRUMLUKÁŠ, s.r.o.
AUTOCENTRUMLUKÁŠ, s.r.o.
AUTOCENTRUMLUKÁŠ, s.r.o.
AUTOCENTRUMLUKÁŠ, s.r.o.
AUTOCENTRUMLUKÁŠ, s.r.o.
AUTOCENTRUMLUKÁŠ, s.r.o.
AUTOCENTRUMLUKÁŠ, s.r.o.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
Zemědělské družstvo Lešná
Zemědělské družstvo Lešná
Zemědělské družstvo Lešná
Zemědělské družstvo Lešná
Zemědělské družstvo Lešná
Zemědělské družstvo Lešná
Zemědělské družstvo Lešná
Zemědělské družstvo Lešná
Zemědělské družstvo Lešná
Zemědělské družstvo Lešná
Zemědělské družstvo Lešná

Nahoru

Programovací období: 2004-2006 - Ukončené projekty

UNIV

UNIV

Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v síti škol poskytujících vzdělávací služby dospělým

Cílem projektu je rozvoj dalšího vzdělávání v ČR. Projekt tak reaguje na stále se měnící společenské potřeby, zrychlující se vývoj technologických, technických a informačních procesů a struktur i proměnlivost trhu práce. Učení není ve vyspělém světě vnímáno pouze jako v dětství a v mládí realizována příprava vedoucí k úspěšnému životu v dospělosti. Učení se stává běžnou součástí života dospělých, dokonce lze říci, že život dospělých je především neustálým učením.

Celoživotní učení, jehož je další vzdělávání tou méně rozvinutou součástí, je cesta, která nám umožňuje jak zvládat uvedené změny, tak obstát na trhu práce, a to i v mezinárodní konkurenci. Rozvoj celoživotního učení však poskytuje i možnosti pro individuální rozvoj každého z nás stejně jako je cestou ke snížení sociální exkurze. Celoživotní učení není lékem na všechny problémy naší společnosti, ale je jedním z nezpochybnitelných předpokladů jejího dalšího rozvoje.

Rozvoje dalšího vzdělávání chce projekt dosáhnout dvěma cestami – dílčími cíli projektu:

 1. podporou poskytování dalšího vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách
 2. rozšířením nabídky dalšího vzdělávání o mechanismy umožňující uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, tedy předchozího učení.

Další vzdělávání poskytované středními školami a vyššími odbornými školami

V šesti krajích (Karlovarský, Ústecký, Pardubický, Jihočeský, Zlínský, Olomoucký), ve kterých je projekt realizován, vytvoří školy zapojené do projektu síť. Všechny vzdělávací programy budou připravované v úzké spolupráci se sociálními partnery. Základními výstupy z této části projektu bude vytvoření sítí škol poskytujících vzdělávací služby dospělým v šesti zapojených krajích, vytvořením nejméně 132 programů dalšího vzdělávání zohledňujících jak potřeby trhu práce, tak potřeby trhu vzdělávání (především zájmové vzdělávání.

Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

V uvedené části projektu bude připraven a na 16 oborech pilotně odzkoušen mechanismus tzv. uznávání předchozího učení. Jeho hlavní předností je , že se snaží zmapovat, co všechno již klient umí a na základě popisu a zhodnocení jeho stávajících kompetencí koncipovat individuální vzdělávací program, který je zaměřen především na doplnění kompetencí, které klientovi chybí k dosažení potřebné kvalifikace. Doba potřebná k získání potřebného certifikátu se tak může pro klienta výrazně zkrátit.

Nahoru

METUD

METUD

Projekt Metud má tématickou a geografickou vazbu na zvolené 4 realizační oblasti NUTS III, které charakterizuje především strukturální přestavba průmyslové výroby, nadprůměrná míra nezaměstnanosti a její kontradikce k trvalé poptávce po specificky připravené pracovní síle. Základním problémem na regionálním trhu práce je i nepřipravenost volné pracovní síly na okamžitý výkon konkrétní požadované pracovní pozice, kterou potřebuje zaměstnavatel. Projekt řeší tuto problematiku v oblasti strojírenské výroby v profesi obsluha lisu, obrábění kovů a obrábění kovů v návaznosti na využívání CNC techniky, kterou neovládají ani kvalifikovaní dělníci s dlouholetou praxí a vzhledem k odtržení školství od současné praxe ani absolventi učňovského a středního průmyslového školství.

Projekt komplexně řeší několik úrovní problémů:

 1. snížení míry nezaměstnanosti v daných regionech s komplexnějším využitím forem aktivní politiky zaměstnanosti především rekvalifikací a veřejné podpory nově vytvořených pracovních míst
 2. zvýšením využitelnosti potenciálu pracovní síly při využití současné nabídky volných míst zaměstnavatelů v regionu cíleným zaměřením rekvalifikací na konkrétní požadavky firem v oborech strojírenské výroby a využití CNC techniky
 3. využití ověřených rekvalifikačních programů
 4. vyrovnání obsahové náplně strojírenských oborů
 5. vytvoření trvalých regionálních partnerství úřadů práce a sociálních partnerů na úrovni zaměstnavatelů a vzdělávacích zařízení pro efektivní využívání prostředků vynakládaných na aktivní politiku zaměstnanosti, zejména schopností řešit urychleně aktuální požadavky na trhu práce

Cílovou skupinou v projektu jsou osoby zařaditelné do programů aktivní politiky zaměstnanosti:

 1. uchazeči o zaměstnání
 2. osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností
 3. zájemci o zaměstnání

Klíčové aktivity projektu METUD jsou:

 1. Vytvoření regionálních rozvojových partnerství vzdělávacích zařízení, zaměstnavatelů a úřadů práce pro konkrétní rekvalifikační programy
 2. Výběr cílové skupiny do diagnosticko aktivačních programů, které obsahují osobnostní bilanční diagnostiku
 3. Doplnění vybavení vzdělávacích zařízení specifickou technikou pro zajištění rekvalifikací na ovládání CNC techniky
 4. Realizace dvanácti diagnosticko aktivačních programů
 5. Výběr cílové skupiny pro zařazení do osmi rekvalifikačních programů na základě diagnosticko aktivačních programů
 6. Realizace osmi rekvalifikačních kurzů v celkovém časovém rozsahu 5 nebo 8 měsíců s tím, že teoretická a praktická část proběhne v podmínkách střední školy a část stážová v rozsahu 2 nebo 3 měsíce proběhne na reálných pracovištích konkrétních zaměstnavatelů
 7. Vytvoření nových pracovních míst a obsazení dalších volných míst poptávaných zaměstnavateli absolventy rekvalifikačních kurzů
 8. Průběžné řízení, monitoring, prezentace a hodnocení výsledků projektu
 9. Uzavření a vyúčtování projektu

Místo realizace projektu:

 • Ústecký kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj

Nahoru

Leonardo da Vinci – projekt mobility

PROJEKT MOBILITY

Leonardo da Vinci „Po stopách evropské kuchyně“

Projekt „Po stopách evropské kuchyně – odborná zahraniční stáž studentů oboru Kuchař“ vychází z úspěšného projektu, realizovaného v roce 2004 v rámci Podprogramu pro rozvoj mezinárodní spolupráce škol a školských zařízení, jehož vyhlašovatelem byl Zlínský kraj.

Projekt je zaměřen na rozšíření vzdělávacích potřeb studentů školy v oblasti odborné, jazykové a kulturní, prostřednictvím odborné zahraniční stáže studentů u německé přijímací partnerské organizace, kterou je agentura F+U Sachsen gGmbH v Chemnitz, a kterou byla tato odborná zahraniční stáž předjednána počátkem roku 2006.

Cílovou skupinou zahraniční stáže budou vybraní studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru Kuchař, což je obor studia poskytující vzdělání s maturitní zkouškou.

Obsahem projektu je zapojení do praktických pracovních činností tak, aby si v průběhu této stáže zvýšili své odborné praktické dovednosti o technologie pokrmů typických pro region, ve kterém se odborná zahraniční stáž bude realizovat, dále o technologie přípravy tradičních německých pokrmů a v neposlední řadě o technologie přípravy pokrmů různých evropských kuchyní. V jazykové oblasti si účastníci odborné zahraniční stáže zdokonalí své konverzační schopnosti v cizím jazyce, především v jazyce německém. Dalším nezanedbatelným pozitivem této odborné zahraniční stáže bude možnost studentů ověřit si své dovednosti v oblasti společenského chování a gastronomie a seznámit se s historií, kulturou, politikou a ekonomikou sousední země.

Odborné zahraniční stáže studentů jsou uznávány jako součást předmětu odborný výcvik. Studenti jsou hodnoceni jak v průběhu stáže, tak i celkově za stáž. Hodnocení studentů zpracovává pedagogický doprovod, který je přítomen v místě konání odborné zahraniční stáže, přičemž přijímací partnerská organizace má možnost se k tomuto hodnocení vyjadřovat. Na závěr stáže obdrží každý stážista certifikát podepsaný jak zástupcem školy, tak i zástupcem německé přijímací organizace , což mu po ukončení studia může významně pomoci při hledání zaměstnání.

Uvedená odborná zahraniční stáž se bude realizovat na přelomu února a března 2007 v Chemnitz v Německu.

Nahoru

3.1 - Další vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku a předmětu praxe

3.1 Další vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku a předmětu praxe

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku a předmětu praxe a reaguje na chybějící nabídku uceleného systému jejich dalšího vzdělávání a jejich odtržení od praxe na reálných pracovištích firem působících v sektoru výroby a služeb. Realizací níže popsaných klíčových aktivit dojde k vytvoření 6 nových vzdělávacích programů na bázi komplementárních výukových modulů určených pro další vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku a předmětu praxe v 6 různých vzdělávacích oblastech a tím k zásadnímu zlepšení stávajícího neutěšeného stavu v oblasti jejich dalšího vzdělávání neboť navržené vzdělávací oblasti pokrývají většinu vyučovaných oborů a předmětů středních odborných škol a učilišť ve Zlínském kraji, přičemž se do budoucna projekt neorientuje jen na Zlínský kraj, ale jeho výsledky a výstupy jsou snadno přenositelné a realizovatelné kdekoliv na území ČR.

Klíčové aktivity projektu jsou:

 1. Příprava – bude připraveno 6 vzdělávacích programů na bázi komplementárních výukových modulů z hlediska jejich obsahu, tvorby tématických plánů, sylabů a obsahů výuky, hodinové dotace, rozvrhů výuky, odborného a speciálního lektorského zajištění a zajištění exkurzí a praxe na reálných pracovištích. To vše s ohledem na akreditaci těchto vzdělávacích programů u akreditační komise MŠMT ČR.
 2. Pilot – pilotní ověření všech vzdělávacích programů v celé šíři jejich jednotlivých modulů na skupině učitelů odborných předmětů učitelů odborného výcviku a předmětu praxe. Součástí vzdělávacích programů jsou i výukové moduly s podílem e-learningové formy výuky, jiné moduly jsou realizovány formou praxe či exkurze na reálných pracovištích spolupracujících firem.

  Vzdělávací programy jsou navrženy z oblastí:

  • Digitální technologie a technika
  • Nové trendy ve strojírenství
  • Nové trendy v automobilovém průmyslu
  • Nové trendy ve stavebnictví
  • Evropská kuchyně
  • Současné trendy v gastronomii

 3. Evaluace – navržené vzdělávací programy a jejich výukové moduly projdou evaluačním procesem, během nějž dojde k jejich vyhodnocení a úpravě jak na základě zkušeností z pilotní realizace, tak na základě připomínek externích spolupracovníků projektu.
 4. Akreditace – navržené moduly budou akreditovány na MŠMT, což je nezbytnou podmínkou realizace projektu
 5. Realizace – realizace akreditovaných vzdělávacích programů a jejich výukových modulů pro zájemce z řad učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku a předmětu praxe středních odborných škol a učilišť celé ČR.
 6. Administrace – průběžné vedení a koordinace samotného projektu a jeho dílčích aktivit.
 7. Propagace – kontinuální propagace a prezentace jak projektových aktivit, tak přispění ESF, EU a dalších zdrojů k realizaci projektu.

Místo realizace

 • Zlínský kraj
 • Uherské Hradiště
 • Vsetín
 • Zlín
 • Otrokovice
 • Uherský Brod

Nahoru

VIP kariéra – školní psycholog

VIP kariéra

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Obecným cílem, ke kterému projekt směřuje, je optimalizace souladu struktury a připravenosti absolventů škol s vývojovými potřebami trhu práce a tím i zvýšení jejich zaměstnanosti na základě odpovědné a racionální profesní volby, lepší kvalifikovanosti a flexibility. Významný podíl na dosahování tohoto cíle má rozšiřování služeb kariérového a pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky ZŠ a SŠ, jejich rodiče a učitele a zvyšování kvality vzdělávací a poradenské péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kariérové a pedagogicko-psychologické poradenství na ZŠ a SŠ budou poskytovat školní poradenská pracoviště. Služby těchto pracovišť budou zajišťovat především výchovní-kariéroví poradci, školní metodici prevence a nově také školní psychologové.

Očekávané výsledky

Projekt VIP – Kariéra je koncipován jako projekt určený pro široký okruh uživatelů. Jeho základním určením je pro oblast kariérového a pedagogicko-psychologického poradenství. Umožní mladým lidem efektivnější využití vlastních schopností při plánování vzdělávací a profesní dráhy, žákům ohroženým předčasným odchodem ze vzdělávání usnadní nalezení vzdělávacích možností zohledňujících jejich studijní předpoklady, napomůže lepší integraci žáků zdravotně a sociálně znevýhodněných a žáků jiných etnik, podpoří rozvoj schopností žáků nadaných. U pedagogů prohloubí potenciál pro efektivnější realizaci vzdělávacích a poradenských činností v oblasti kariérového rozhodování a orientace ve světě práce, v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zvýší jejich pedagogicko-psychologické kompetence.

Nahoru


Tvorba výukových materiálů a kurzů pro podporu výuky v ekonomických, technických a gastro předmětech, č. 1097P2005

Výše uvedené výukové materiály jsou přístupné na www.zkola.cz v sekci výukové materiály. Jednotlivé materiály jsou uloženy pod daným číslem ID.

Tvorba výukových materiálů a kurzů pro podporu výuky odborných předmětů, č. 1756P2006

Další projekty

Projekt EVVO

Projekt EVVO

Projekt EVVO úspěšně dokončen

Projekt „ Zvyšování kvality environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím poradenského pracoviště EVVO“, realizovaný v rámci podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji PF 03-08, jehož délka trvání byla od srpna 2008 do června 2009, jednoznačně splnil očekávání.

Všechny realizované aktivity se setkaly s příznivým ohlasem:

 • byla zřízena e-podatelna projektu EVVO, která byla navštěvována jak žáky školy, tak i zájemci z řad veřejnosti.
 • došlo k realizaci dvou přednášek pracovníků akciové společnosti DEZA, Valašské Meziříčí (partnera projektu) na téma „Systém environmentálního managementu“ a „Kvalita ovzduší – REZZO“.
 • v akciové společnosti DEZA Valašské Meziříčí byla uskutečněna pro žáky školy i veřejnost exkurze do spalovny nebezpečného odpadu.
 • úspěšně proběhla akce „Biopotraviny do škol“, která se probíhala v měsíci září 2008 (na akci se podílel partner projektu Obchodní zemědělské družstvo Podhoran Lukov, a.s.).
 • s pomocí dalšího partnera projektu města Vsetín byla realizována exkurze do čistírny odpadních vod a recyklační linky města Vsetín.
 • S činností e-podatelny a medializací projektu pomohl další z partnerů projektu Alcedo Vsetín.

Za to vše patří naše poděkování poskytovateli podpory Zlínského kraje a také partnerům projektu z neziskové i podnikatelské sféry, kterými byli:

 • Alcedo – Středisko volného času Vsetín,
 • Deza a. s. Valašské Meziříčí,
 • Město Vsetín,
 • Podhoran Lukov a. s.

Realizovaný projekt je možno zhodnotit jako velmi zdařilý a přínosný.


Pozvánka na exkurzi

vloženo dne: 07.10.2008
Zveme Vás v rámci projektu EVVO Zlínského kraje na exkurzi do spalovny odpadů a.s. DEZA Valašské Meziříčí.

Termín: 22.10.2008 v době od 8.00 do 14.30 h.

Ing. Dagmar Kuběnová hlavní koordinátor


E-podatelna EVVO

vloženo dne: 12.09.2008 Poradenské pracoviště EVVO zřídilo elektronickou podatelnu, která přijímá Vaše dotazy týkající se problematiky EVVO a ochrany životního prostředí.

Vaše dotazy zasílejte na e-mailovou adresu podatelna@sosvsetin.cz.
Do předmětu napište - "DOTAZ pro e-podatelnu EVVO".


Poradenské pracoviště EVVO

vloženo dne: 07.07.2008
Od srpna 2008 bude zahájena činnost poradenského pracoviště EVVO ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín. Toto nově vzniklé pracoviště realizuje projekt, jehož hlavním cílem je zkvalitnění environmentálního vzdělávání v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín a šíření osvěty v této oblasti, a to nejen mezi žáky školy, ale i mezi širokou veřejností. Specifickým cílem projektu je vytvoření partnertství mezi školou a subjekty z neziskové i podnikatelské sféry, které na tomto projektu budou spolupracovat: Alcedo Vsetín, Deza a.s. Valašské Meziříčí, Město Vsetín, Podhoran Lukov a.s. Projekt předpokládá zvýšení zapojení občanské veřejnosti do řešení problematky životního prostředí, čímž by byl naplněn jeden z hlavních cílů koncepce EVVO Zlínského kraje. Veřejnosti je nabídnuta účast na odborných přednáškách, exkurzích a možnost využití konzultací a e-podatelny v rámci poradenského pracoviště EVVO (webové stránky http://www.sosvsetin.cz Z připravovaných aktivit nabízíme např. seminář "Biopotraviny do škol" s praktickými ukázkami v jídelně školy, exkurzi do spalovny odpadů Deza a.s. a do čištíny odpadních vod Města Vsetína nebo přednáškovou činnost např. "Ovzduší v regionu REZZO".


Nahoru

Rozvoj školních poradenských pracovišť

Rozvoj školních poradenských pracovišť - vzdělávání - informace - poradenství II

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je zapojena do systémového projektu RŠPP - VIP II. v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost dle Opatření vydaného na základě zmocnění ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3228/2009 – 46/462 ze dne 30.6.2009, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a je pokračováním úspěšně realizované školní poradenské služby poskytované školním psychologem a týmem spolupracovníků školního poradenského pracoviště zřízeného v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín v rámci projektu VIP – Kariéra I. V letech 2005 – 2009.

Služba školního poradenského pracoviště je zajišťována odborně vyškoleným školním psychologem spolu s výchovnými poradci, metodikem prevence, třídními učiteli a všemi pedagogy školy.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školního poradenského pracoviště SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín a z ročního plánu činnosti psychologa. Školní psycholog:

 • spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • podílí se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem
 • poskytuje úvodní poradenskou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte
 • provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
 • informuje rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech

Konzultační hodiny školní psycholožky Mgr. Zity Konvičné:

Pondělí8,00 – 14,00
Úterý8,00 – 15,00
Středa8,00 – 15,00
Čtvrtek 8,00 – 14,00
Pátek8,00 – 14,00

Kontakt

E-mail:
Telefon: 733340006

Akce – Sportovně seznamovací kurz pro žáky 1. ročníků

V měsíci září se nově nastupující žáci SOŠ J. Sousedíka Vsetín zúčastnili třídenního Sportovně seznamovacího kurzu pro žáky 1. ročníků. Místem konání byl Camping Jachta v Hustopečích nad Bečvou a horská chata Kohútka. Součástí seznamovací náplně kurzu bylo i setkání s vedoucí Školního poradenského pracoviště – školní psycholožkou Mgr. Zitou Konvičnou. Žáci byli nejen seznámeni s činností a službami ŠPP a školní psycholožky, ale také si vyzkoušeli různé techniky psychosociálního výcviku zaměřené na poznání a sebepoznání. Celkově byl hodnocen program „Sportovně seznamovací kurzy pro žáky 1. ročníků“ ve školním roce 2009/2010 na základě zpětné vazby žáků jako převážně velmi dobrý.


Hodnocení činnosti školního poradenského pracoviště za školní rok 2009/2010

ŠPP ve školním roce 2009/ 2010 navázalo na dosavadní úspěšnou práci v novém projektu pod názvem „Rozvoj školních poradenských pracovišť Vzdělávání-Informace-Poradenství II.“ který je opět v kompetenci IPPP ČR.

Realizované činnosti byly zabezpečovány individuálně a skupinově. Skupinová setkávání probíhala dle harmonogramu ročních skupinových činností pro školní rok 2009/2010, a to u prvních a vycházejících ročníků, aktuálně pak i v jiných třídních kolektivech dle potřeby, zejména na základě podnětů třídních učitelů.

Během školního roku se uskutečnilo 183 skupinových setkání pro žáky, při celkovém počtu 4602 zúčastněných žáků. Individuálních schůzek s žáky, rodiči, pedagogy a ostatními sociálními partnery bylo 408 (z toho 36 s žáky).

V průběhu školního roku 2009/ 2010 byla realizována u 1. a vycházejících ročníků „Diagnostika vztahů v třídním kolektivu“ s cílem změřit sociální klima tříd s těmito výsledky: Žáci prvních ročníků dosáhli v dotazníku velmi dobrých výsledků. Dotazník nepotvrdil výrazný rozdíl v hodnocení tříd jednooborových a dvouoborových. Ze zjištěných výsledků vyplynulo, že všechny zkoumané skupiny žáků mají dostatečnou míru přátelství, spolupráce a tolerance ve třídě. Tyto dovednosti jsou předpokladem pro vytváření pozitivního sociálního klima, které nejvýrazněji ovlivňuje osobnost žáků, jejich dovednost sociální adaptace a sociálního učení. Tuto dovednost žáci prokázali. Ve třídách vycházejících ročníků lze výsledky celkově hodnotit také jako velmi dobré. Žáci prokázali své schopnosti nejen vytvořit, ale i udržet si pozitivní sociální klima ve své více či méně početné skupině, což je dobrý předpoklad pro jejich úspěšnou adaptaci v pracovním kolektivu.

Výsledné hodnocení služeb ŠPP žáky, které proběhlo anonymně koncem školního roku, je následující: Žáci oborů A3A, A3B, AT3M a OZS3 hodnotili absolvovaný program „Dopravní psychologie“ z 95% jako dobrý, ve kterém se něco pro svou budoucí profesi dozvěděli. Žáci vycházejících ročníků hodnotili skupinový program přípravy pro vstup na trh práce z 89% jako velmi dobrý či dobrý. Žáci prvních ročníků považovali roční skupinový komunitní program z 93% za velmi dobrý či dobrý. Při celkovém hodnocení práce školního psychologa ve třídách se prokázalo, že 64% studentů si myslí, že by měl školní psycholog sídlit ve škole, 34% je to jedno či neví nebo o tom nepřemýšleli a pouze 2% žáků je přesvědčeno, že by ve škole školní psycholog být neměl.

Z uvedeného hodnocení vyplývá, že programy a služby mohou být v obdobné formě nabízeny žákům i příští školní rok.

Zpracovala: Mgr. Zita Konvičná
Ve Vsetíně dne: 21. 6. 2010

Nahoru