SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je čtvrtek 21. března 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

 

Vloženo : 29.01.2018

Pronájem tělocvičny

Nabízeme k pronájmu tělocvičnu, bližší informace podá p. Holá - tel. 575 755 018

Vloženo : 19.10.2016

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Vítejte na našich stránkách ...

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je státní škola. Zajišťuje komplexní výuku s dosažením stupně vzdělání - střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, včetně výchovy mimo vyučování. Cílem školy je připravit žáky pro výkon povolání i pro studium na vysokých školách. V souladu se školským zákonem uplatňuje škola jednotu výchovy a vzdělání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka.

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
 

Aktuality

Evropské peníze pomáhají rozvoji odborného školství

V areálu Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, na odloučeném pracovišti Vsetín – Bobrky, byla v pátek 4. září 2009 v 11.00 hodin oficiálně zahájena stavba nového Regionálního centra odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu. Slavnostním poklepem základního kamene stavbu otevřel radní pro oblast školství, mládeže a sportu Zlínského kraje Mgr. Josef Slovák spolu se zástupcem firmy Wachal pozemní stavitelství a.s., která se na základě výběrového řízení stala zhotovitelem stavby. Stavba, jejíž celková hodnota dosáhne 62 mil. Kč, bude realizována na základě projektu schváleného v rámci Regionálního operačního programu, Tento projekt je zaměřen na zkvalitnění odborného vzdělávání ve strojírenských, stavebních, dřevozpracujících a automobilních oborech. V rámci projektu bude jeden objekt dílen částečně zrekonstruován, další objekt bude zrekonstruován zcela a především budou vystavěny 2 nové objekty (1 dílenská hala a 1 správní a sociální objekt). Zároveň dojde k modernizaci technologického vybavení dílen. To vše s cílem výrazného zlepšení podmínek pro vzdělávání ve výše uvedených oborech. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín patří celkovým počtem žáků, kteří se připravují v těchto oborech, mezi významné krajské vzdělávací instituce a v rámci regionálního centra bude moci zajišťovat odborné vzdělávání nejen v počátečním vzdělávání, ale i na základě poptávky zaměstnavatelů a sociálních partnerů ve vzdělávání celoživotním.

Soutěž učňů stavebních oborů 22. -24. září 2009

Suso je soutěžním projektem určeným učňovské mládeži studující obory z odvětví stavebnictví. Soutěž je rozdělena na regionální kola, která se konají v jednotlivých krajích. Naše SOŠ Josefa Sousedíka spadá do regionu Ostrava. Vítězové jednotlivých kategorií postoupí do finále, které se uskuteční v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH v Praze. I letos se naše škola bude účastnit této soutěže. 22. -24. září 2009 proběhne celostátní kolo v rámci 20. jubilejního mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2009 v Praze, kam postoupili z krajského kola žáci Jan Štach a Tomáš Ručka za obor truhlář, kteří v regionálním kole skončili na 2. místě. Ing. Markéta Čížová.

Kvalitnější výuka pro žáky SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

V SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín se koncem roku 2008 rozběhl projekt „Modernizace výuky využitím ICT“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt má za úkol zpestřit a zkvalitnit výuku žáků školy využitím ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech. Prvním výstupním počinem projektových aktivit je materiální vybavení učeben pro žáky nejmodernějšími didaktickými pomůckami - interaktivními tabulemi, notebooky, dataprojektory, audiovizuální technikou, výukovým software atd. Po doplnění materiálního vybavení, odborné a metodické přípravě týmu pedagogů, se vypořádají učitelé školy jako tvůrci nových výukových materiálů s nejdůležitějším úkolem projektu. Tímto úkolem je vytvoření a inovování celé řady výukových textů zpracovaných prostřednictvím ICT. Vytvořené výukové materiály budou poskytovány nejen žákům školy, ale i všem zájemcům z řad veřejnosti a v neposlední řadě projektovým partnerům ve středních školách v Uherském Hradišti, v Otrokovicích a Valašských Kloboukách. Partnerské školy jsou do projektu zapojeny jako externí ověřovatelé a hodnotitelé kvality nových obsahů a metod výuky. Projektem modernizovaná výuka bude využívat v předmětech technologie, materiály, technická dokumentace, automobily, zemědělské stroje a zařízení, elektrotechnika, fyzika, základy ekologie a chemie, práce s počítačem, český jazyk, matematika či ekonomika interaktivní vyučování, počítačovou techniku, dataprojektory, interaktivní tabule, video a audio záznamy pro uplatnění nových poznatků a technologií vyplývajících z rozvoje vědy a techniky i z požadavků praxe a zaměstnavatelů. Absolventi školy tak budou vybaveni teoretickými vědomostmi a dovednostmi, které zaměstnavatelé regionu aktuálně od absolventů středních odborných škol požadují. Realizovanými projektovými aktivitami se podaří pozvednout nejen úroveň výuky, ale hlavně zvýšit připravenost žáků SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín k dalšímu vzdělávání a k úspěšnému vstupu do světa práce.

Úspěch "vsetínských barmanů"

Dne 4.2.2009 se konala v Hotelu ATOM Ostrava - mezinárodní juniorská koktejlová soutěž jednotlivců a soutěžních družstev. XI. ročníku AHOL-CUP 2009 se zúčastnilo více jak 42 barmanů mladých barmanů z České republiky, Polska a Itálie. Podmínkou v soutěži bylo připravit soutěžní nápoj Fancy drink, který musel obsahovat minimálně 2 cl vodky FINLANDIA z portfolia firmy BROWN-FORMAN, dále pak použití surovin z portfolia firmy ... číst více »

"Opět úspěch vsetínských truhlářů"

Ve dnech 16. - 17.10.2008 proběhla regionální soutěž učňů stavebních oborů - 13. ročník. Této soutěže se zúčastnili dva žáci naší školy oboru Truhlář, kteří se v soutěži družstev umístili na 2. místě.

E-podatelna EVVO

Poradenské pracoviště EVVO zřídilo elektronickou podatelnu, kteřá přijímá Vaše dotazy týkající se problematiky EVVO a ochrany životního prostředí. Vaše dotazy zasílejte na e-mailovou adresu podatelna@sosvsetin.cz. Do předmětu napište - "DOTAZ pro e-podatelnu EVVO".

Poradenské pracoviště EVVO

Od srpna 2008 bude zahájena činnost poradenského pracoviště EVVO ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín. Toto nově vzniklé pracoviště realizuje projekt, jehož hlavním cílem je zkvalitnění environmentálního vzdělávání v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín a šíření osvěty v této oblasti, a to nejen mezi žáky školy, ale i mezi širokou veřejností. Specifickým cílem projektu je vytvoření partnertství mezi školou a subjekty z neziskové i podnikatelské sféry, které na tomto projektu budou spolupracovat: Alcedo Vsetín, Deza a.s. Valašské Meziříčí, Město Vsetín, Podhoran Lukov a.s. Projekt předpokládá zvýšení zapojení občanské veřejnosti do řešení problematky životního prostředí, čímž by byl naplněn jeden z hlavních cílů koncepce EVVO Zlínského kraje. Veřejnosti je nabídnuta účast na odborných přednáškách, exkurzích a možnost využití konzultací a e-podatelny v rámci poradenského pracoviště EVVO (webové stránky http://www.sosvsetin.cz Z připravovaných aktivit nabízíme např. seminář "Biopotraviny do škol" s praktickými ukázkami v jídelně školy, exkurzi do spalovny odpadů Deza a.s. a do čištíny odpadních vod Města Vsetína nebo přednáškovou činnost např. "Ovzduší v regionu REZZO". Věříme, že některá z aktivit v rámci projektu Vás zaujme a těšíme se na Vás.

Gastro Junior Nowaco CUP 2008

Ve dnech 4. - 6.3.2008 se žákyně SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín zúčastnila mezinárodníh mistrovství ČR Gastro Junioro Nowaco CUP 2008. Do tohoto finále postoupila z regionálního kola, které se konalo ve Frenštátě pod Radhoštěm. Výše jmenovaná obsadila 11. místo a byla odměněna stříbrnou medailí.